นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้
ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (personal information) ที่ได้ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.www.choochuayshop.com ดังนี้

บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (personal information) ที่ได้ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.www.choochuayshop.com ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ www.www.choochuayshop.com ทางเว็บไซต์ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) หรือ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งเว็บไซต์ จะเก็บรวบรวม ข้อมูล ส่วนบุคคล ของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

2. การใช้ข้อมูลส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เท่านั้น ทางเว็บไซต์ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวม ไว้ ไป ขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูล ส่วน บุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือ กิจการของบริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

3. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.www.choochuayshop.com ดังนี้

4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบ ภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย ของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางเว็บไซต์จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร แบบปลอดภัยสำหรับข้อมูล ดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ ทางเว็บไซต์ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะ ทำให้เว็บไซต์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาต ให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ,เยี่ยมชม หรือท่องเว็บไซต์ ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ ของ บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เพื่อปรับปรุงคุณ ภาพการให้บริการของทางบริษัทต่อไป

6. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือ มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่

7.การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ (หน่วยงาน/เว็บไซต์)

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางเว็บไซต์ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อ เสนอแนะ และ คำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงเว้บไซต์และ การให้บริการของบริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่) ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง ติดต่อเรา บนหน้าเว็ปไซต์
การใช้งานเว็บไซต์ choochuayshop แสดงว่าคุณได้ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว